Vakioehdot

Nämä vakioehdot on saatettu hyväksyttäväksi tilaajalle tarjouksen yhteydessä.

1. Sopijapuolet

Tilaajana on tarjouksessa määritelty asiakas ja tuottajana Just Visual.

2. Sopimuskohde

Tuottaja sitoutuu valmistamaan tilaajalle korvausta vastaan tuottajan ja tilaajan tarjouksessa määritellyn projektin mukaisen materiaalin.

3. Yhteyshenkilöt

Osapuolet asettavat yhteyshenkilöt, joilla on oikeus antaa sitovia ohjeita ja määräyksiä. Yhteyshenkilön muuttumisesta on ilmoitettava välittömästi toiselle osapuolelle.

4. Hyväksyminen

Tilaajan on hyväksyttävä tarjous ennen tuotannon aloittamista. Tilattu materiaali katsotaan valmiiksi, kun tilaaja on sen lopullisesti hyväksynyt tai ottanut käyttöön. Jos aikataulu myöhästyy tai budjettiin tulee muutoksia, on tilaajan hyväksyttävä ne. Tällaisista muutoksista on tilaajalle ilmoitettava välittömästi.

5. Keskeytys ja peruutus

Tilaaja voi erityisestä syystä keskeyttää tai peruuttaa tuotannon. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti. Tilaaja korvaa tuottajalle ilmoituksen vastaanottamiseen asti aiheutuneet kulut.

6. Aikataulu

Tuottaja sitoutuu noudattamaan tarjouksessa määriteltyä aikataulua. Aikataulun muutoksista on ilmoitettava välittömästi. Tilaaja vastaa toimiensa aiheuttamista aikataulun muutoksista (esim. tarjouksessa määriteltyjen tarkastusaikataulujen noudattamatta jättämisestä).

7. Kustannukset

Tilaaja vastaa vain sovituista kustannuksista. Kustannusten muuttumisesta on välittömästi ilmoitettava ja muutoksista on sovittava. Laskun eräpäivä on 7 päivää materiaalin hyväksymisen jälkeen, ellei toisin tarjouksessa määritellä. Materiaalin hyväksyntä suoritetaan ensisijaisesti kirjallisesti. Kuitenkin, mikäli tilaaja julkaisee materiaalin tai sen osia, materiaali tulkitaan hyväksytyksi.

8. Oikeudet

Tilaaja saa tarjouksessa määritellyt oikeudet tuotettuun materiaaliin. Kolmansien osapuolien mahdollisesti asettamista tekijänoikeuden rajoituksista on ilmoitettava tilaajalle ja näistä on sovittava. Tilaajalla on tarjouksessa määritelty tuotannon esitys-, julkaisu ja/tai muokkausoikeus. Mikäli laskua ei suoriteta eräpäivään mennessä, tilaaja menettää kaikki esitys-, julkaisu ja/tai muokkausoikeudet ja ne siirtyvät tuottajalle. Tuottaja pidättää oikeuden julkaista materiaalia tai osia materiaalista esim. markkinointitarkoituksiin. Kumpikaan osapuoli ei saa ilman toisen osapuolen lupaa myydä materiaalia tai sen oikeuksia kolmansille osapuolille.

9. Reklamaatio

Osapuolet tekevät mahdolliset huomautukset ja valitukset 14 päivän kuluessa siitä, kun materiaali on toimitettu. Tuottaja reklamoi alihankkijoita tilaajan puolesta.

10. Vastuut

Sopijapuolet noudattavat hyvää kauppatapaa koskevia, Suomessa hyväksyttyjä Kansainvälisen kauppakamarin sääntöjä. Tilaaja vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Tuottaja vastaa siitä, että sen tuottama materiaali on lainsäädännön ja hyvien tapojen mukaista. Tuottaja ei vastaa kuitenkaan vahingoista, jotka johtuvat materiaalin käytöstä muuten kuin tarjouksessa määritellyllä tavalla, tai tilaajan toimittaman materiaalin käytöstä.

11. Vahingonkorvaus

Sopijapuolet vastaavat siitä vahingosta, jonka ne aiheuttavat huolimattomuudesta tai muusta sen osapuolen syyksi luettavasta menettelystä, joka rikkoo tätä sopimusta. Sopijapuolet eivät vastaa sellaisesta vahingosta, joka aiheutuu lakon, työsulun, yleisen liikenteen pysähtymisen tai muun sellaisen sopijapuolesta riippumattoman syyn takia (force majeure). Vahingonkorvauksen määrästä sovitaan sopijapuolten kesken. Maksettavaksi mahdollisesti tulevan vahingonkorvauksen enimmäismäärä on kokonaistoimeksiannosta kertyneet välittömät korvaukset.

12. Voimassaolo
Sopimus tulee voimaan tarjouksen hyväksynnällä tai allekirjoittamisella. Sopimus päättyy, kun osapuolet ovat täyttäneet sopimusvelvoitteensa. Loukattu sopijapuoli voi kirjallisesti purkaa sopimuksen päättymään välittömästi, jos toinen sopijapuoli jättää sopimusvelvoitteensa täyttämättä.